Dokumenty

Začlenění knihovny

Obecní knihovna Bory spadá pod knihovnu Josefa Matěje Sychry ve Žďáře nad Sázavou https://www.knihzdar.cz/ a Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě https://www.kkvysociny.cz/

Knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)  https://www.skipcr.cz/

V místní části Cyrilov byla v roce 2017 zřízena pobočka Obecní knihovny Bory


Osvědčení o zápisu do evidence knihoven

Ministerstvo kultury České republiky přidělilo dne 11.2.2003 Obecní knihovně Bory evidenční číslo 4849/2003.


Zřizovací listina

Obecní knihovna Bory

Zastupitelstvo obce Bory, okres Žďár nad Sázavou, schválilo na svém zasedání dne 23.2.2018 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů zřízení Obecní knihovny (dále jen knihovna) s účinností od 23. 2.2018.

1. Knihovna je organizační složkou Obce Bory.

2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.

3. Sídlo knihovny je Bory č. p. 232.

4. Knihovna má pobočku v Cyrilově, sídlo je v Hasičce.

I. Účel zřízení

Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezeným knihovním zákonem.

Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

II. Předmět činnosti

1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond (jehož součástí jsou časopisy a společenské hry) se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci a okolí. 

2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům absenčními a prezenčními výpůjčními službami. 

3. Poskytuje a využívá meziknihovní služby z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních). 

4. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. 

5. Pořádá přednášky, besedy, výstavy, exkurze a jiné kulturní a vzdělávací akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny. 

6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům spolupracuje s Úsekem pro výkon regionálních funkcí Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou (zajišťování výměnného fondu, revize knihovního fondu, vedení přírůstkového a jiných seznamů a výpůjčního protokolu v systému KP-WIN). 

7. V zájmu aktivního využívání volného času obyvatel obce knihovna buduje a půjčuje fond společenských a zábavných her. 

8. Knihovna vede písemnou a fotografickou dokumentaci o činnosti, webové stránky knihovny a profil na Face booku. 

III. Vedení knihovny 

1. Knihovnu vedou neprofesionální knihovníci a její pobočku vede dobrovolný knihovník. Jmenuje je a odvolává rada obce. 

2. Knihovníci odpovídají zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným knihovně do užívání i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele. 

3. Při vedení knihovny mohou knihovníci spolupracovat s dalšími osobami. 

4. Za vedení knihovny náleží knihovníkům odměna.

IV. Hospodaření knihovny

1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.

2. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce.

3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele.

4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

5. Získané finanční prostředky jsou knihovníci povinni odevzdat do rozpočtu obce. 

6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá je majetkem obce a je dán knihovně k užívání.

V. Závěrečné ustanovení

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

2. Ruší se zřizovací listina Obecní knihovny ze dne 9.1.2003.

3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 23.2.2018.

4. Při změně podmínek bude zřizovací listina novelizována.

V Borech dne 23.2.2018

Obec - razítko a podpis


Dodatek ze dne 23.2.2018

Knihovní řád

Obecní knihovna Bory

I. Všeobecná ustanovení

1. Obecní knihovna Bory (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s Listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám obsaženým v systematicky budovaném knihovním fondu.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozní místnosti knihovny a místnosti její pobočky prezenčním i absenčním půjčováním dokumentů (knih a časopisů z vlastního knihovního fondu i z fondů jiných knihoven), stolních her a čtečky e-knih.

3. Časový rozvrh knihovnických služeb je uveden v příloze č. 1 knihovního řádu, na informační tabuli knihovny a webových stránkách knihovny.

4. Obcí schválené sankční poplatky (v souladu s knihovním zákonem) jsou uvedeny v ceníku sankcí, který je přílohou č. 2, knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku knihovna poskytuje jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů, čtečky a společenských her podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů. 

6. Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. 

7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Čtenářem knihoven se mohou stát: 

a.) občané ČR starší 15 let po předložení občanského průkazu, 

b.) děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců,

c.) cizí státní příslušník po předložení cestovního pasu.

10. Každému čtenáři po jeho registraci knihovna vydá čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

11. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu a hry, další postup se řídí přílohou č. 2 knihovního řádu.

II. Výpůjční řád

1. Při půjčování dokumentů, her a čtečky e-knih z knihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví. 

2. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti. 

3. Výpůjční lhůta je 2 měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů, čtečky e-knih a her. Na požádání může knihovna výpůjční dobu prodloužit o 2 měsíce. 

4. Ztratí-li čtenář průkaz, nevrátí-li ve stanovené lhůtě dokument, čtečku e-knih nebo hru půjčené mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři sankce za porušení knihovního řádu dle přílohy č. 2 knihovního řádu.

5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání k vrácení či uhrazení půjčeného dokumentu, čtečky e-knih a hry, je celá záležitost řešena právní cestou.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument, čtečku e-knih a hru v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si je musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

7. Při ztrátě, nebo poškození dokumentu, čtečky e-knih a hry je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně; v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) včetně sankce za knihovnické zpracování dle ceníku.

8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

9. Odbornou a krásnou literaturu či časopisy, které knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS). Tato služba se řídí právními předpisy o MVS.

10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru, i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, výkonu povolání a společenských funkcí, nebo k obsluze PC, používání Internetu a pod.

11. Knihovna umožňuje uživatelům přístup k PC a na Internet. do přístupných bází zdarma.

12. Pobočka knihovny v Cyrilově půjčuje pouze knihy zapůjčené z knihovny M. J. Sychry.

13. Veškeré služby knihovny i její pobočky jsou poskytovány zdarma. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně knihovníkům, popř. obecnímu úřadu. 

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 23.2.2018. 

3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

IV. Přílohy knihovního řádu 

1. Půjčovní doba

2. Ceník sankcí

3. Informace pro čtenáře knihovny - ochrana osobních údajů.

obec    (razítko, podpis)

Příloha č. 1

Půjčovní doba

Knihovna Bory: Pondělí 11,30 - 13,30 hodin a pátek 17.00 - 19.00 hodin. Používání PC a veřejného internetu lze uskutečnit i mimo půjčovní dobu po dohodě s knihovníkem.

Pobočka Cyrilov: 1 hodina 1 x měsíčně dle oznámení místním rozhlasem a na úřední desce osadního výboru.

Příloha č. 2

Ceník sankcí za porušení knihovního řádu

a) Ztráta čtenářského průkazu - vystavení duplikátu ... 10 Kč

b) Upomínací a vymáhací výlohy

  • upomínka .................... 20 Kč
  • upomínka ..................... 40 Kč
  • upomínací dopis ............ 60 Kč
  • Ztráta knihy, časopisu, čtečky e-knih a hry: náhrada stejným exemplářem, případně ceny, včetně výloh s tím spojených (20 Kč/ 1 ks)

Příloha č. 3

Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.


Dodatek ze dne 25.5.2018 - GDPR

Knihovní řád
Obecní knihovna Bory

V kapitole

1.           Všeobecná ustanovení

se vkládá nový odstavec 

12. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

a v kapitole

IV. Přílohy knihovního řádu

se

Příloha č. 3 - Informace pro čtenáře knihovny - ochrana osobních údajů.

ruší a nahrazuje tímto

Příloha č. 3 - Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je obec Bory.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje:(jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu)

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon)

Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na knihovníky.

V Borech dne 25.5.2018

podpis starosty podpis knihovníka